DivingClub

O projekte

Dokumentácia je spracovaná podľa zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) a následných noviel a vykonávacích predpisov v rozsahu podľa vyhlášky 453/2000 Z.z. Dokumentácia je prikladaná k návrhu na územné rozhodnutie o umiestnení stavby. Vychádza zo zámeru investora pre danú lokalitu. Navrhovaný atletický a futbalový štadión je situovaný na pozemku v katastrálnom území mesta Martin, v intraviláne. Predmetný pozemok sa nachádza v blízkosti cesty I/65, ulice Červenej armády a vodného toku Medokýš. Nachádza sa v zóne občianskej vybavenosti, školy a ľahkého priemyslu. Zámer je v súlade s ÚPN SÚ.


Popis funkcie a účelu stavby

Účelom stavby je výstavba Atletického a futbalového štadiónu. Navrhovaný atletický štadión sa skladá z dvoch základných prvkov – stavieb. Je to atletický ovál so všetkými športovými plochami a futbalovým ihriskom a krytá tribúna pre približne 3000 divákov s nevyhnutným sociálnym, technickým a skladovým zázemím. Atletický štadión je navrhnutý v zmysle platných pravidiel IAAF a pravidiel UEFA.

Pre účely parkovania návštevníkov sú navrhnuté parkovacie plochy pre osobné automobily s celkovou kapacitou 438 parkovacích miest, riešených na priľahlých spevnených plochách. Navrhnuté sú stojiská kolmé pre osobné automobily o rozmeroch 2,5 x 5,0 (4,5) m. V zmysle Z.z. č. 532/2002 (min. 4% z počtu miest určených na parkovanie) so šírkou min. 3,5m je určených pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Celkový počet parkovacvích miest pre imobilných je 17 stojísk. Pre potreby parkovania autobusov sú uvažované celkom 3 parkovacie miesta situované v tesnej blízkosti štadióna.

V súčasnosti je parcela nevyužívaná, voľná plocha, trvalo prekrytá trávnatým porastom, pôvodne využívaná ako športový areál s jednoduchým atletickým oválom a ihriskom uprostred. Areál bol dlhšiu dobu bez údržby a chátral. Prístup autom je možný po ul. Červenej armády, ktorá vedie z centra mesta, ku križovatke s cestou I/65 a cez areál susediacej Spojenej školy Martin. Prístup pre peších je možný existujúcim chodníkom, pozdĺž ul. Červenej armády a chodníkom pozdĺž I/65. V blízkosti predmetnej parcely je situovaný nadzemný mimoúrovňový prechod pre peších, pre prechod na obe strany ulice.