NÁRODNÝ ŠTANDARD FINANČNEJ GRAMOTNOSTI

Vláda SR uznesením č. 447 z 2.júla 2008 schválila materiál Návrh stratégie vzdelávania vo finančnej oblasti a manažmentu osobných financií. Materiál je  spracovaný v súlade s Programovým vyhlásením vlády, kde v časti Výchova a vzdelávanie sa uvádza, že vláda považuje výchovu a vzdelávanie slovenskej spoločnosti za základný prostriedok jej adaptovania sa v integrovanom európskom priestore.

Uvedenú stratégiu rozpracovala Medzinárodná expertná skupina ako osobitný poradný orgán Ministerstva školstva pod názvom Národný štandard finančnej gramotnosti..

 Finančnú gramotnosť možno definovať, ako schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti (NŠFG).

 NŠFG uvádza, akými poznatkami, zručnosťami a skúsenosťami musia žiaci a obyvateľstvo disponovať, aby mohli nepretržite rozširovať svoje vedomosti o osobných financiách podľa toho, ako sa budú meniť ich príležitosti.

 

Absolvent strednej školy by mal byť schopný:

 

 

NŠFG je rozpracovaný do siedmych tém.

 

  1. Človek vo sfére peňazí

  2. Finančná zodpovednosť

  3. Zabezpečenie peňazí  

  4. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi

  5. Úver a dlh

  6. Sporenie a investovanie

  7. Riadenie rizík a poistenie

  8. Slovník NŠFG